I tråd med Sammen om aktive liv – nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet ønsker Frisklivssentralen i Bergen å ha et lavterskel treningstilbud til byens befolkning, og det gjerne i samarbeid med andre aktører utenfor egen sektor.

Vi fridde til Idrett Bergen sør som er en nonprofit – folkehelseorganisasjon etablert av 5 idrettslag for å nå ut til befolkningen i ulike bydeler i Bergen sør der vi ikke hadde et tilbud. De fikk tilbud om å etablere en «Finn formen med Friskliv» (se annen oppføring i idèbanken) treningsgruppe som en del av sitt tilbud der vi i en innføringsfase finansierte instruktør.

Instruktører fikk kurs hos oss for å bli kjent med konseptet og deretter etablerte og driftet de tilbudet i sitt lokalmiljø. Etter 7 måneders drift er både Idrett Bergen Sør og brukerne av tilbudet veldig fornøyd med dette tilbudet.

https://www.idrettbergensor.no/utetrening