Tiltak:
Vi ble på nyåret pålagt av vår enhetsleder og bydelsdirektør å rapportere månedlig på produktivitet og effekt av frisklivstilbudet.

Månedlig rapport inkluderer:

  • Antall mottatte henvisninger
  • Antall oppstartssamtaler
  • Ventetid på oppstartssamtale fra henvisningsdato
  • Antall brukere som følges opp av NAV,
  • Antall konsultasjoner (helsesamtaler, gjennomføring av fysiske tester og gjennomgang av egentreningsprogram),
  • Oppmøte på gruppetrening og frisklivskafé,
  • Effekt av frisklivstiltaket (sammenligning av resultater ved oppstart og avslutning av frisklivsresept gjennom COOP/WONCA, fysiske tester, BMI, midjemål og selvopplevd endring).

Metode og materiell:
For å lettere kunne rapportere hver måned og bruke minst mulig tid på dette, utarbeidet vi flere registreringsskjemaer slik at det ble lett å hente ut de tallene som skulle med i rapporten (se vedlagte maler). Vi har ikke et journalprogram som kan hente ut denne statistikken, derfor egne skjemaer. Vi har også startet med tilbud om gjennomføring av fysiske tester ved oppstart og avslutning av frisklivsresept, basert på standardiserte tester.

Gjennomføring:
Registerer fortløpende statistikk i registreringsskjemaene og fyller deretter over i rapportmal som sendes til enhetsleder og bydelsdirektør hver måned. Vi bruker ca 30 minutter på å hente ut og fylle inn statistikken, når vi er to personer som gjør jobben.

Samarbeid:
Vi føler dette er med på å styrke samarbeidet mellom frisklivssentralen, enhetsleder og bydelsdirektør. Det at vi har en regelmessig dialog er verdifullt med tanke på å jobbe for forankring og flere faste stillinger på frisklivssentralen.

Måloppnåelse:

  • Gode tilbakemeldinger fra enhetsleder og bydelsdirektør om at det er behov for vår tjeneste og at vi gjør en god jobb.
  • Det gjør det enklere å kvalitetssikre tilbudet og tilpasse/endre på rutiner dersom det er behov for det.
  • Veldig motiverende å se svart på hvitt effekten av tilbudet.