Publikasjoner

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Fysisk aktivitet på recept i Norden: Erfarenheter och rekommendationer.

Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging.

Folkehelsepolitiske diskursive dimensjoner og kommunale frisklivssentraler. Hvordan «skaper» og gir diskurser retning til innsatsen på folkehelsefeltet og de kommunale frisklivssentralene?

Samdal GB, Meland E. Er det overvekt eller vektfokuset som er helseskadelig? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2247 – 82014.(Kronikk)

Samdal GB, Meland E. Helse uansett størrelse. Tidsskr Nor Legeforen. 2018.DOI: 10.4045/tidsskr.17.0863. (Kronikk)

Samdal GB. Behaviour change interventions in primary health care. Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.). Universitetet i Bergen. 2019. 226 s.

FYSS2015

Fysisk aktivitet – The Lancet
The Lancet Fysisk aktivitet utvikling og utfordringer

Frisklivssentralen – En vei til det gode liv

Fysikalske institutt og frisklivssentral – utfyllende eller konkurrerende tjenester?

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling. Innherredsmodellen – Trinn 1. Kunnskapsoversikt

Gode levevaner før og i svangerskapet

Hvis Frisklivssentraler vet svaret, hva var da spørsmålet? En maktanalytisk tilnærming til kommunale frisklivssentraler.

Effekter av organisert oppfølging på atferd som øker risiko for sykdom hos voksne.

Rundskriv: Om helse- og omsorgstjenestelovgivningens anvendelse ved lavterskeltilbud – særlig om krav til dokumentasjon og diagnostisering

UKK gå-test

Veiledning for bruk av tolketjenester

65+ Øvelser som holder deg i form

Bøker

Tjenestedesign:
Polaine, A., Løvlie, L. og Reason, B. (2012). Service Design. From insight to implementation. New York: Rosenfeld Media