Som et ledd i nasjonal utprøving av avstandsoppfølging for de med kronisk sykdom skal digitale tjenester testes ut i Frisklivssentralen Stavanger.

Prosjektet har et mål om legge til rette for digital selvrapportering når det gjelder endringsprosess og måloppnåelse, kommunikasjon med veileder ved hjelp av meldingssystem og nettbaserte kurs for endring av levevaner.

Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2017.