Livsstyrketrening og fysisk aktivitet

Målgruppe

Innbyggere

Mål

Gi deltaker gode verktøy for å mestre sin hverdag. Deltaker kan gjennom kurset bli mer oppmerksom på egne handlingsmønstre i hverdagen, både de som kan opprettholde og de som kan hemme ivaretakelse av egen helse og atferd.

Idé innsendt av

Enebakk kommune

Beskrivelse av idéen

Et samlet kurstilbud innen smertemestring, fysisk aktivitet og “Livsstyrketrening- når livet setter seg i kroppen” (LST). Frisklivssentralen i Enebakk fikk henvist personer med langvarige smerter. Disse personene uttrykket behov for å komme i gang med fysisk aktivitet og veiledning i å håndtere livet.

Ansatte i enhet for rehabilitering og friskliv utformet et kurstilbud som holdes i regi av Frisklivssentralen. Kurstilbudet starter opp med et infomøte og teori om smertemestring, deretter syv gruppesamlinger à to timer annenhver uke med komprimert versjon av LST. I tillegg er det ukentlig treningsgruppe. Temaene som blir tatt opp er:

  • Hvem er jeg (mine ressurser)
  • Hva trenger jeg (om å sette egne grenser)
  • Hva er viktig for meg – hjemme og på jobb
  • Hva gir og tar energi
  • Glede, samvittighet og sinne
  • Egne ressurser, muligheter og valg

På siste gruppesamling informerer vi om selvhjelpsgrupper og eventuell mulighet for å benytte våre lokaler til dette. Videre trening skjer i likemannsgrupper. Kurset evalueres (KOR/FIT – se vedlegg).

Frisklivssentralen har et interkommunalt samarbeid med andre frisklivssentraler i Follo. Det medfører at deltakere fra andre Follokommuner kan delta på våre kurs.

Vedlegg til idéen

2017-03-21_58d0f7b3d1ee4_plakatLST

2017-03-21_58d0f7b3d213c_KOR-skjemaindv.oggruppevurdering

Arbeidssted: | 2018-05-02T13:42:38+00:00 23. mai 2017|Innbyggerrettet|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar