Frisklivssentralen og studentsamskipnaden i Bergen arrangerte våren 2021 et livsstils-kurs for studenter. Kurset hadde 8 plasser, og gikk over seks ganger fordelt på ni uker. Kurset var gratis og krevde ingen forkunnskaper. Innholdet bestod i seks ulike deler: bli kjent, ernæring, mat og følelser, psykisk helse, trening og oppsummering.

De ulike delene bestod av to timer: første time ble brukt til fysisk aktivitet, mens andre ble brukt til samtale, undervisning og diskusjon.
Ved å samarbeide med studentsamskipnaden (Sammen), fikk vi bruke treningssenterets lokaler og fikk dermed tilgang på utstyr. I tillegg var det et poeng at deltakerne skulle gjøres kjent med treningssenteret, for å senke terskelen for å benytte seg av treningstilbudet til Sammen.

Tilbakemeldingene etter kurset bestod i at studentene setter pris på at undervisningen er spisset deres livssituasjon. En studenthverdag er ofte preget av stram økonomi, mange plikter og en lang liste gjøremål, kombinert med en lang liste ønskelige sosiale aktiviteter. Samtidig, befinner man seg kanskje i en fase i livet hvor man skal begynne å finne noe trygghet og stabilitet i seg selv og sine omgivelser som ung voksen.

For å oppnå en spissing i innholdet, ble ulike gjester invitert inn. Gjester som i det daglige arbeider med unge voksne, og som ble utfordret til å skape en dialog med deltakerne undervegs i sin time med undervisning og diskusjon. Med oss hadde vi en senterleder fra Sammen, med bakgrunn i bl.a. personlig trening og ernæring, og med lang fartstid. Vi hadde en psykolog som utelukkende arbeider med studenter. Rådgivning for spiseforstyrrelser, ROS, kunne stille med en rådgiver, og vi fikk brukt en av våre egne ansatte i Frisklivssentralen i Bergen når trening stod på dagens agenda.

Kurset hadde mange formål. Navnet innebærer en oppfordring om å ta valg, og å utføre handlinger på et bevisst plan. Som kursholder var det dermed viktig å jobbe med motivasjonen bak endringsforsøk, se nærmere på strategi og å hjelpe deltakeren til å kontrollere bærekraften i den satte kurs. Til slutt var det ganske avgjørende hvilken dynamikk som oppstod deltakerne imellom. Når miljøet oppleves trygt og støttende for individet, kan oppmuntring og erfaringsutveksling være svært verdifullt, og et sterkt argument for å drive slikt arbeid i grupper.