Kartlegging og anbefalinger friskliv barn og unge

Målgruppe

Barn og unge

Mål

Kartlegging og anbefalinger friskliv barn og unge, prosjekt med data hentet fra region Viken

Idé innsendt av

Modum

Beskrivelse av idéen

I 2017 be det gjort en kartlegging som viser hvor mye ressurser alle frisklivssentralene i region Viken (Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold) bruker på barn og unge. Kartleggingen ga grunnlag for noen anbefalinger for hvordan frisklivssentraler kan jobbe mot barn og unge.

Noen stikkord:
– Vær oppdatert på nasjonale gjeldene retningslinjer og veiledere.
– Opprett samarbeid med andre aktuelle instanser – gjerne med skriftlige samarbeidsavtaler som beskriver rolleavklaring.
– Ha kjennskap til kommunens overordnede styringsmål og handlingsplaner.
– Ha oversikt over lokale fritidstilbud for barn og unge.
– Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som jobber mot felles mål.

Tiltak som iverksettes fra frisklivssentraler bør ha:
– En tredelt inndeling som retter seg både mot hele befolkningen, kompetansehevende tiltak for de som jobber med barn og unge og individuelle tiltak rettet mot enkeltindivider, herunder individuell oppfølging samt grupper som er åpne og/eller lukkede.
– Bruk av MI (Motiverende intervju) og kompetanse om endringsprosesser.

Mer informasjon om kartleggingen og anbefalinger er vedlagt.

Vedlegg til idéen

2019-02-05_5c59912f45313_Kartlegging-frisklivssentralenes-tilbud-til-barn-og-unge1

2019-02-05_5c59912f45894_Presentasjon-fylkesmennene-12.02.18-BRUK-Copy

Arbeidssted: | 2019-02-05T14:47:29+00:00 5. februar 2019|Barn og unge|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar